Algemene Voorwaarden

Sirius Media B.V.: De besloten vennootschap Sirius Media B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan De Boelelaan 7 - 4e etage, 1083 HJ Amsterdam, www.siriusmediabv.nl, Tel. +31(0)207051300, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 50227505, btw-identificatienummer NL822629847B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als Sirius Media B.V.

§ 1 Algemene verklaringen overeenkomst

Sirius Media B.V. heeft een webcamplatform opgezet (hierna genoemd "webcamplatform"). Dit platform kan gebruikt worden door geïnteresseerde personen om zichzelf te presenteren aan, en te chatten/communiceren met, potentiële bezoekers. (hierna genoemd de "bezoekers")

§ 1.1 Deelnemingsfaciliteiten voor gebruikers

Het gebruik van het webcamplatform is toegestaan voor ieder persoon ouder dan 18 jaar. Gebruiker wordt voor toelating tot het webcamplatform gevraagd bewijs te leveren van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs bij deze gebruikersovereenkomst te voegen. Sirius Media bewaart deze kopie zo lang als de Gebruiker gebruik maakt van het Platform, om aan te kunnen tonen dat de Gebruiker meerderjarig is.

Het is Gebruiker niet verplicht om persoonlijk gebruik te maken van zijn of haar account. Gebruiker mag zich laten vervangen door een derde. Als Gebruiker derden toestaat om onder zijn of haar account gebruik te maken van het webcamplatform dient Gebruiker er voor zorg te dragen dat van deze derden ook bewijs geleverd is van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs aan Sirius Media B.V. te leveren. Tevens dient Gebruiker er dan voor zorg te dragen dat deze derde zich bindt en houdt aan deze Algemene Gebruikersvoorwaarden.

Gebruiker wordt geacht om de persoonsgegevens in deze gebruikersovereenkomst correct en volledig weer te geven. Gebruiker wordt daarnaast geacht Sirius Media B.V. schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen in elk van deze gegevens. Sirius Media B.V. handelt conform de Nederlandse wetgeving inzake persoonsregistratie en privacy.

Gebruiker kan foto/video/audio presentaties en chat-gesprekken/communicatie aanbieden aan bezoekers door het webcamplatform te gebruiken.

Sirius Media B.V. heeft geen enkele bevoegdheid Gebruiker inhoudelijk te instrueren omtrent de inhoud van hetgeen Gebruiker presteert of opdrachten of aanwijzingen te geven van welke aard dan ook.

Gelet op de geografische ligging van de maatschappelijke zetel van Sirius Media B.V. werd deze gebruikersovereenkomst opgesteld in de Nederlandse taal. Gebruikers kunnen een vertaling opvragen in de Engelse, Spaanse of Duitse taal.

In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse tekst of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleert de Gebruikersovereenkomst opgesteld in de Nederlandse taal.

§ 2 Werking van het Webcamplatform

Sirius Media B.V. legt zich erop toe om het webcamplatform te beheren, en de technische mogelijkheden te bieden om foto/video/audio presentaties aan te bieden en/of chat-gesprekken/communicatie te kunnen voeren met bezoekers.

§ 2.1 Minimale technische vereisten

Om aan bezoekers van het webcamplatform de beoogde kwaliteit te bieden, dienen gebruikers minimaal de volgende technische standaarden in acht te nemen.

Camera

De camera waarmee het door gebruiker aangeboden beeldmateriaal wordt opgenomen, heeft een beeldresolutie van minimaal 1.3 megapixels en een beeldfrequentie van minimaal 25 frames per seconde.

Uploadsnelheid

Een uploadsnelheid tenminste 15 MB per seconde.

Bij voorkeur verbonden met vaste kabel

PC/laptop

De door de gebruiker gebruikte PC/laptop beschikt tenminste over de volgende specificaties:

  • - bouwjaar max 3 jaar oud;
  • - een werkgeheugen ("RAM") van minimaal 8 GB;
  • - een processor ("CPU") gelijk aan of beter dan Intel Core i5;
  • - interne opslag ("SSD") van minimaal 250 GB; en
  • - een grafische processor ("GPU") gelijk aan of beter dan Intel HD 400.

IsLive.com B.V. behoudt zich het recht voor om gebruikers die niet tenminste aan voornoemde technische standaarden voldoen het gebruik van het webcamplatform te ontzeggen, dan wel toegang daartoe te verhinderen.

§ 2.2 Technische Standaarden

Sirius Media B.V. is vrij in de keuze van internet service provider (ISP) en in grafisch ontwerp en uitvoering van het webcamplatform.

Sirius Media B.V. kan de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van het internet en onderliggende telecommunicatienetwerken niet beïnvloeden, noch de technische uitrusting van derde partijen. Derhalve kan Sirius Media B.V. niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen van dien aard.

§ 2.3 Verzamelen en opslaan van gegevens

Gebruiker kan het webcamplatform gebruiken om opnames of snapshots van een `live' webcam-sessie te maken welke door Sirius Media B.V. voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt.

Sirius Media B.V. heeft geen enkele bevoegdheden Gebruiker inhoudelijk te instrueren omtrent de inhoud van deze opnames of snapshots.

§ 2.4 Aanpassingen

Sirius Media B.V. is vrij om het webcamplatform te wijzigen, opnieuw te ontwerpen of bepaalde onderdelen achterwege te laten. Dit geldt ook voor alle promotiemateriaal, reclame-banners, e.a. die dienen om het webcamplatform te promoten.

§ 3 Externe partijen en derden

Het webcamplatform maakt het mogelijk om een direct en betaald contact tussen Gebruiker en bezoekers te realiseren. Om betaling- en administratieoplossingen te kunnen aanbieden, mag Sirius Media B.V. beroep doen op derde partijen. Gebruiker heeft geen inspraak in welke vorm Sirius Media B.V. de samenwerking met derde partijen aangaat.

Voor de promotie van het webcamplatform kan Sirius Media B.V. gebruik maken van derde partijen. Om dit mogelijk te maken kan er voor derde partijen een soortgelijk platform als het webcamplatform opgezet worden, echter onder een eigen domeinnaam anders dan IsLive. Gebruiker heeft geen inspraak in welke vorm Sirius Media B.V. de samenwerking met derde partijen aangaat.

Gebruiker is het niet toegestaan via het webcamplatform, gegevens te delen van externe partijen en derden, zonder vooraf schriftelijk gegeven toestemming van Sirius Media B.V..

§ 4 Verantwoordelijkheid van Gebruiker

Gebruiker heeft volledig vrije keuze met betrekking tot deelname en publicatie van zijn of haar foto/video/audio presentaties en communicatie met bezoekers. Gebruiker beslist volledig vrij over het tijdstip, de duur en de inhoud van de presentatie. Sirius Media B.V. is niet geautoriseerd om instructies te geven, Gebruiker handelt onafhankelijk. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezoekers te weigeren of de verbinding met een bezoeker te verbreken.

Gebruiker is van rechtswege verplicht de wettelijke en maatschappelijke normen te hanteren welke gelden in het land van ingezetene.

Het is Gebruiker derhalve verboden om:

  • Illegale pornografie aan te bieden via het webcamplatform, zoals sexuele activiteiten met minderjarigen of dieren, presentaties die geweld verheerlijken of bezoekers aanzetten tot zulke activiteiten;
  • Servers of netwerken te onderbreken die betrekking hebben tot het webcamplatform;
  • Kopiëren, dupliceren, imiteren, verkopen, doorverkopen van het webcamplatform of delen ervan zonder dat Sirius Media B.V. hiervoor schriftelijke toestemming gegeven heeft;
  • Data door te sturen via het webcamplatform die virussen, wormen of malafide bevatten, of die elektronische systemen of gegevens van Sirius Media B.V., bezoekers en/of andere gebruikers kan beschadigen of vernietigen.
  • Vooraf opgenomen videofragmenten af te spelen via de webcam tijdens de live chat verbinding.

Gebruiker verklaart hierbij Sirius Media B.V. te vrijwaren van klachten van derde partijen, met betrekking tot illegale presentaties of ongeoorloofde acties door Gebruiker. Gebruikers die in strijd met het vorenstaande handelen kunnen door Sirius Media B.V. worden uitgesloten van verdere deelname aan het webcamplatform.

§ 5 Uitbetaling van opbrengsten aan Gebruiker

Gebruiker geeft Sirius Media B.V. toestemming om de opbrengsten gegenereerd via het webcamplatform in naam en op rekening van Sirius Media B.V. te ontvangen.

Sirius Media B.V. zal Gebruiker de mogelijkheid verschaffen de opbrengsten online te raadplegen op een webpagina met een loginnaam en wachtwoord dat na inschrijving wordt bekend gemaakt aan Gebruiker.

Daarboven zal Sirius Media B.V. Gebruiker maandelijks op de hoogte brengen (door middel van een overzicht) van de opbrengsten in de voorbije kalendermaand. Dit overzicht zal de relevante gegevens voor de uitbetaling bevatten.

Sirius Media B.V. zal deze opbrengsten, verminderd met de gebruikervergoeding uitbetalen na het ontvangen van de retributies van de ingeschakelde betalingsoperators. De uitbetaling aan Gebruiker gebeurt via overschrijving op een bankrekeningnummer welk is opgegeven in deze gebruikersovereenkomst. Betalingen aan Gebruiker zijn vrij van administratiekosten.

§ 6 Aansprakelijkheid van Sirius Media B.V.

Alle gevolgen en gebruik van de het webcamplatform geleverd door Sirius Media B.V. is op eigen risico van Gebruiker.

Sirius Media B.V. is niet verantwoordelijk voor schade of dataverlies dat is ontstaan door gebruiken van geleverde software.

Sirius Media B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of derving van opbrengsten wanneer het webcamplatform door overmacht niet (correct) functioneert. Onder overmacht wordt mede verstaan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Sirius Media B.V., zoals stroomuitval of geplande niet-beschikbaarheid van apparatuur voor onderhoud.

Wij zijn niet aansprakelijk voor kennelijke onjuiste informatie op onze site. Dus als er informatie of gegevens op de site staan die niet juist zijn. En waarvan u wist of kon begrijpen dat dit niet klopt? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

§ 7 Duur en Beëindiging gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen eenzijdig worden opgezegd, zonder opgaaf van reden of opzegtermijn. De beëindiging kan per brief of email gebeuren.

Sirius Media B.V. houdt zich het recht voor om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen en Gebruiker een (geheel of gedeeltelijk) nieuwe gebruikersovereenkomst aan te bieden.

§ 7.1 Dekking gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst is de enige geldige gebruikersovereenkomst gesloten tussen Sirius Media B.V. en Gebruiker. Aanpassingen aan deze gebruikersovereenkomst zijn enkel geldig bij een geschreven goedkeuring.

§ 7.2 Wetgeving en Rechtspraak

Deze gebruikersovereenkomst en de interpretatie hiervan zal gebeuren op grond van het Nederlandse recht en jurisprudenties. Alle disputen die voortkomen uit deze samenwerking zullen voor de rechtbank te Haarlem beslecht worden.

Partijen komen overeen dat nietigheid of niet uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van in deze gebruikersovereenkomst geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de andere bepalingen. Nietige of niet-uitvoerbare bepalingen zullen worden vervangen door gelijkwaardige gebruikersovereenkomsten welke worden vastgelegd in een nieuwe gebruikersovereenkomst.